Стремежът на БФСК е да осигури

индивидуален подход към всеки
от своите клиенти,
оптимизирайки счетоводството,
финансите и данъците
съобразно спецификата на извършваната
дейност на базата на качествени, бързи
и ценово обосновани счетоводни услуги
на конкурентни цени

счетоводно обслужване София

Пълен списък на предлаганите от нас счетоводни услуги

Ползвайки се от нашето абонаментно обслужване, Вие ще бъдете максимално неангажирани и улеснени, без да мислите постоянно за всеки един детайл от уреждането на задължителните документи: декларации, данъци, осигуровки и т.н.
Ще намалите разходите си, като спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводният Ви персонал, осигуряване на работно място, поддържане на актуален софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
Ще спестите много от ценното си време, като бъдете освободени от досадните ангажименти по ежемесечното подписване и подпечатване на следните документи:
• Месечна справка-декларация по ДДС
• Месечна декларация по Интрастат
• Декларации образец 1,3 и 6
• Уведомления по чл. 62 т.3 от КТ
• Платежни нареждания за разплащания към бюджета (осигуровки, данъци, заплати, болнични и др.).
Подаването на същите се осъществява по електронен път с помощта на електронен подпис, позволявайки Ви да насочите вниманието си към по-съществени въпроси, свързани с управлението на Вашия бизнес.

Какво включва абонаментният
ни пакет?

Пълно счетоводно, данъчно и
ТРЗ обслужване
• Безплатни консултации по всяко време на деня по най-удобния за клиента начин
• Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под HTML формат с възможност за обмяна на информация по електронен път
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
• Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база
• Оперативно счетоводство
• Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
• Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ДДС и данни на магнитен носител (фирмата работи с ДДС по интернет).
• Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
• Изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и други
• Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НАП
• Регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки
• Годишно приключване
• Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети
• Изготвяне и представяне на Консолидирани Годишни Финансови Отчети
• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
Данъчна защита
• Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
• Представителство и защита пред органи на Данъчната администрация, НАП и НЗОК
• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и други, информация в Данъчната администрация
• Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
• Представителство и защита на фирмата пред Националната агенция за приходите по всякакви възникнали въпроси и казуси
Междинни Финансови отчети
По желание на клиента ежемесечно изготвяне на:
• Междинни финансови отчети (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК) по НСС
• Междинни финансови отчети по МСС (Баланс, Отчет за доходите, ОПП, Отчет за измененията в капитала)

Други услуги
Регистрации на фирми
• Съдебна
• Данъчна
• БУЛСТАТ
• НАП
• Комисия за защита на личните данни
• Инспекция по труда
• Агенция по финансово разузнаване
Други
Какво представлява тази услуга?
Комплексното абонаментно счетоводно обслужване включва:
-цялостно водене на счетоводство в съответствие с нормативните изисквания за счетоводно отчитане, данъчно облагане и социално осигуряване
-организиране на счетоводството и разработване на счетоводна политика
-съставяне на необходимите и изискуеми по закон финансови отчети, данъчни декларации и декларации пред НОИ
-изготвяне и регистриране на трудови договори и ведомости за заплати
-представителство пред данъчни органи и органи на социалното осигуряване
-всички други дейности, съставляващи обичайното водене на счетоводство
Защо ще е изгодно да ангажирате нас за тази услуга?
Нашият ангажимент за комплексно абонаментно счетоводно обслужване включва и:
БЕЗПЛАТНО разработване на цялостна счетоводна и данъчна политика за оптимизиране на данъчната тежест на предприятието.
Какво трябва да направите?
Обадете се или заповядайте в нашия офис. За нашите адреси и телефони натиснете ТУК.

Какво представлява тази услуга?
При изпълнението на тази услуга, ние само съставяме годишният финансов отчет на предприятието. За целта ние събираме, класифицираме, обобщаваме и представяме създадената в счетоводството на предприятието информация във формата на съответния счетоводен отчет – на български или английски език. Обикновено, изискваме оборотна ведомост и на нейна основа, след проверка на приложената счетоводна политика и достатъчно други доказателства, съставяме съответния отчет.

Съставеният отчет се придружава от специален доклад-сертификат, удостоверяващ автентичността му.
Защо ще е полезно да ползвате тази услуга?
-->ние съставяме и подписваме като съставители съответния счетоводен отчет, вместо вас
-->получавате специален доклад-сертификат, удостоверяващ верността на съставения счетоводен отчет
-->ако не разполагате с квалифициран съставител на финансови отчети, ние изпълняваме професионално тази функция
-->подписаният от нас счетоводен отчет е гарантиран с нашият авторитет и отговорност
Какво трябва да направите?
Обадете се или заповядайте в нашия офис. За нашите адреси и телефони натиснете ТУК .

Какво представлява тази услуга?
Доверителните консултации за данъчно оптимизиране ви позволяват да обсъдите и консултирате с нас пътища и подходи за оптимизиране на данъчното облагане на фирмата ви - като цяло, или в контекста на конкретна сделка или операция, която планирате.

Те са полезни и ако ви е необходима експертиза на данъчен ревизионен акт, издаден срещу вашето предприятие акт. Ние ще проучим внимателно констатациите в акта и ще ви предложим експертно становище в писмен вид по всеки пункт от тези констатации, коментар на възможностите за обжалване и аргументите и обосновките, които да ползвате.
Кога ще е полезно да се възползвате от тази услуга?
Тогава, когато прецените, че данъчната тежест на фирмата като цяло, или очакваната данъчна тежест от предстояща сделка не е оптимална, поради което се опитвате да намерите по-разумен подход за отчитане и деклариране на дейността си.

Тогава, когато срещу фирмата е издаден данъчен акт и подготвяте стратегията за неговото обжалване.
Защо ще е полезно да се консултирате с нас?
-->получавате идеи как да оптимизирате данъчното облагане в конкретния случай
-->получавате професионално независимо експертно мнение
-->ако имате някаква идея за данъчно оптимизиране, нашето независимо становище ще "провери" дали е разумна и приложима
-->възползвате се от богатия многообразен опит, който одиторската и консултантската ни практика има
-->при желание получавате и нашето писмено становище, с което можете да оправдаете и защитите избраната счетоводна и данъчна политика
Какво трябва да направите?
Обадете се или заповядайте в нашия офис. За нашите адреси и телефони натиснете ТУК. При нашата първа среща ще уточним характера на проблема и възможностите за неговото разрешаване, и ще съставим план за по-нататъшната работа.